REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TUNING4YOU.PL

Ogólne Warunki Umowy określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez Serwis Tuning4you z siedzibą w: Poznań60-003 , Krzeszowicka 25 NIP 886-263-96-61

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Serwis – serwis internetowy, działający pod adresem tuning4you.pl i prowadzi sprzedaż poprzez internet usług znajdujących się w jego aktualnej ofercie

Regulamin –  oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług oferowanych przez firmę tuning4you.pl, których zaakceptowanie jest konieczne do zamówienia i korzystania z tych usług.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Serwis wykona zamówienie i wyśle plik drogą mailową.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Serwisie, posiadająca Konto Klienta założone w domenie tuning4you.pl

Konto Klienta – baza danych, która zawiera informacje o Kliencie, służące do należytej realizacji zamówień oraz umożliwiające przetwarzanie informacji marketingowych, informacje o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem.

Siła Wyższa – oznacza losowe zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia i mimo dołożenia należytej staranności niemożliwe do zapobieżenia.

DOK – Dział Obsługi Klienta

Płatność elektroniczna – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line (Dotpay)

 

II. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. Serwis internetowy tuning4you.pl  prowadzi sprzedaż usługi za pośrednictwem sieci Internet. Aktualna oferta oraz informacje na temat dostępnych produktów i usług Serwis zamieszcza na stronie internetowej www.tuning4you, www.tuning4u.pl

2. Klient oświadcza, że jest właścicielem pojazdu w którym zleca modyfikacje oprogramowania, bądź jest upoważniony przez właściciela pojazdu do zlecenia takiej modyfikacji.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest założenie przez Klienta konta w Serwisie tuning4you.pl

2. Klient zobowiązuje się każdorazowo składać zamówienie poprzez rzetelne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.tuning4you.pl. Zamówienia składane w innej formie mogą nie zostać przyjęte do realizacji.

3. Realizacja zamówienia odbywa się według kolejności spływania do Serwisu tuning4you.pl.

4. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem jego zapłaty.

5. W formularzu zamówienia na stronie tuning4you.pl, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru usługi wraz ze wszystkimi szczegółami, niezbędnymi do wykonania zamówienia

b) deklaracji, co do woli otrzymania faktury oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia

6. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych, Serwis tuning4you.pl niezwłocznie przystępuje do wykonania żądanego zamówienia.

7. Modyfikacja oprogramowania możliwa jest, gdy Serwis tuning4you.pl otrzyma właściwie przygotowany plik(wg wskazówek zamieszczonych na stronie: https://tuning4you.pl/poradniki-i-informacje/) wraz ze wszystkimi informacjami zawartym w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie płatności w godzinach pracy Serwisu.

8. Serwis nie ma obowiązku sprawdzania zgodności danych zawartych w formularzu zamówienia z dołączonym do niego plikiem.

9. Zamówienia realizowane są przez Serwis od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do godziny 20:00 lub w innych dniach i godzinach wcześniej uzgodnionych z obsługą Serwisu tuning4you.pl

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie realizacji zamówienia spowodowane Siłą Wyższą

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wraz z załącznikiem oraz potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności elektronicznych.

2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia i w miarę możliwości czasowych, jednak nie szybciej niż 60 min i nie dłużej niż 180 min od momentu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych.

3. Realizacja zamówień odbywa się od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do godziny 20:00 , co oznacza, że należy dokonać zamówienia co najmniej 60 min przed zakończeniem pracy przez Serwis. W przypadku braku możliwości czasowych realizacja zamówienia może zostać przełożona na dzień następny.

4. Zamówienia składane po ukończeniu pracy przez Serwis realizowane będą kolejnego dnia roboczego.

 

V. CENY ZA TOWARY I USŁUGI

1. Wszystkie ceny usług podane na stronie internetowej Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy usługach wystawionych w ofercie Serwisu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Serwis przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

3. Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Serwisu.

4. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych.

5. Obsługa Serwisu tuning4you.pl nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.

 

VII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Serwis, działając na zlecenie Klienta – dokonuje wysyłki zrealizowanego zamówienia pocztą elektroniczną – e-mail.

3. W wypadku nieotrzymania towaru w czasie dłuższym niż 180 min, Kupujący powinien skontaktować się ze Serwisem celem wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 

VIII. FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży modyfikacji oprogramowania jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury lub rachunku, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie tego w polu odpowiednim polu w formularzu zamówienia oraz podanie tam danych do jej wystawienia.

2. Wysyłkę faktury/rachunku Serwis realizuje na koniec minionego miesiąca bądź każdorazowo wraz z wysyłką zamówionej modyfikacji drogą mailową.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis oświadcza, że nie usuwa identyfikatorów producenta z oprogramowania a jedynie zmienia niektóre parametry, które dotyczą pracy jednostki napędowej.

2. Serwis nie jest twórcą oprogramowania, a jedynie wprowadza zmiany do oryginalnego oprogramowania na zlecenie Klienta

3. Zdjęcia i nazwy własne marek zastrzeżonych umieszczone w serwisie tuning4you.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie służą celom zarobkowym.

4. Wszystkie zastosowane modyfikacje są  własnością intelektualną Serwisu tuning4you.pl i zabrania się ich kopiowania, poprawiania i rozpowszechniania.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis dokłada wszelkich starań i modyfikuje parametry  w bezpiecznej tolerancji, oznacza to, że parametr zakładany i żądany przez sterownik jest w pełni bezpieczny, ewentualne problemy mogą być spowodowane różnicą miedzy żądaniem sterownika a parametrami rzeczywistymi – określenie tego faktu należy do Klienta.

2. Korzystanie ze zmodyfikowanego softu sterownika silnika odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Modyfikacja może spowodować awarię silnika lub jego podzespołów, ponieważ odbiega od parametrów do których pojazd jest przystosowany w procesie produkcji.

3. Jeżeli pojazd jest na gwarancji to zastosowanie modyfikacji może spowodować jej utratę.

4. W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących pojazdu, jego seryjnej mocy, pojemności, rocznika, producenta lub numeru sterownika ECU,  a także narzędzia którego użyto do odczytu oprogramowania, może dojść do uszkodzenia sterownika, silnika lub podzespołów za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. Serwis tuning4you.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

– nieprawidłowe wykonanie usługi, spowodowanej podaniem przez Klienta błędnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia

– uszkodzenie pojazdu spowodowanego brakiem podstawowej wiedzy przez Zamawiającego

– uszkodzenia pojazdu spowodowanego nieprawidłowym użyciem narzędzi lub użycia narzędzi nieoryginalnych

– nieprawidłowe użycie zmodyfikowanego oprogramowania, np. wgranie go do innego auta niż podane w zamówieniu

– za błędy, które wynikają z winy operatora płatności internetowych

6. Serwis nie zna stanu technicznego pojazdu, który jest poddawany modyfikacji. Za określenie i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i możliwości modyfikacji zawsze odpowiada Klient.
Jeśli modyfikacja zostanie zastosowana w niesprawnym pojeździe, może to doprowadzić do poważnej awarii silnika.

7. Za sprawdzenie poprawności parametrów silnika po modyfikacji ZAWSZE odpowiada klient.

8. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowy odczyt oryginalnego pliku, zapis pliku zmodyfikowanego oraz sprawdzenie sumy kontrolnej, za uszkodzenia sterownika silnika czy innych części pojazdu spowodowane nieprawidłowym wykonaniem odczytu oryginalnego pliku, zapisu pliku zmodyfikowanego oraz sprawdzeniem sumy kontrolnej odpowiada Klient.

XI. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Serwisie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w ciągu 7 dni od daty zakupu, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje niezgodności z zamówieniem.

3. Celem realizacji reklamacji należy poinformować o wadach drogą mailową bądź telefoniczną, biuro obsługi klienta.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 48h od otrzymania przez Serwis wiadomości o reklamowanej usłudze, po dostarczeniu wykresów z pomiarów mocy na hamowni przed i po modyfikacji oraz wszystkich danych diagnostycznych z przed i po modyfikacji. W przypadku uznania reklamacji, oprogramowanie zostanie poddane poprawie.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zwrotowi nie podlegają pliki zmodyfikowane i dostarczone Klientowi.

2. Zwrotowi nie podlegają pliki modyfikowane na życzenie Klienta, zgodnie z jego zamówieniem.

 

XII. DANE OSOBOWE

1. Zakładając w Serwisie Konto – poprzez wypełnienie formularza,  lub zlecając założenie konta właścicielowi serwisu, bądź jego administratorowi Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie  są warunkiem niezbędnym do zrealizowania zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sklep.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a tuning4you Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez umożliwienie Klientowi otrzymania dokumentu sprzedaży.

2. Towary prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Zamiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. Serwis zapewnia, że w każdym momencie na stronie Serwisu znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Serwisie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Serwis ma prawo oznaczać modyfikowane pliki w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

9. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowaniem go.

Ciasteczka

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.[Czytaj więcej].  [ Akceptuję ]